Image
Image

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden NM the female gym

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten waarbij No Mercy Gym B.V. h.o.d.n. NM the female gym goederen of diensten onder welke benaming dan ook levert. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

NM the female gym alsmede de activiteiten die onder de naam NM the female gym worden aangeboden.

NM the female gym pas: toegangspas voor de NM the female gym vestiging.

Bedrijfsfitness: deelname aan NM the female gym tegen een met de werkgever overeengekomen tarief waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of waarbij de werknemer via Bedrijfsfitness Nederland voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van NM the female gym.

Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met NM the female gym ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van de NM the female gym vestiging.

Lid: de natuurlijke persoon (V), of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen NM the female gym en lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Artikel 2: Lid worden en toegang

a. Lid worden bij NM the female gym kan op de volgende manieren:

1. een volledig ingevulde digitale inschrijving via de app of website www.nmfemale.nl; of

2. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de NM the female gym vestiging in te leveren, dan wel het inschrijfformulier op de sportschool volledig in te vullen.

3. de – in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.

b. Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van inschrijving. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan NM the female gym naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door NM the female gym.

d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van NM the female gym, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

e. Uitsluitend op vertoon van een geldige NM the female gym pas en/of app krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de NM the female gym vestiging. NM the female gym heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in de NM the female gym vestiging binnen zijn of naar binnen willen gaan door om legitimatie te vragen.

f. In het geval van speciale acties kan NM the female gym aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: NM the female gym pas

a. De NM the female gym pas blijft te allen tijde eigendom van NM the female gym.

b. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de NM the female gym pas dient het Lid dit te melden bij de balie van NM the female gym, waarna de NM the female gym pas geblokkeerd wordt voor toegang tot NM the female gym. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).

c. Na verlies of diefstal kan een NM the female gym pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoekraken van de NM the female gym pas, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

Artikel 4: Openingstijden

a. NM the female gym bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b. NM the female gym is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c. NM the female gym is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de NM the female gym vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. NM the female gym is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde NM the female gym vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een Overeenkomst bij NM the female gym wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de Ingangsdatum welke in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, danwel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van NM the female gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c. NM the female gym behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.

d. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.nmfemale.nl of bij de balie van de vestiging op te vragen.

e. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

f. Betaling van het lidmaatschap is bij een Overeenkomst uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand (abonnementen voor 2024) en per 4 weken (abonnementen vanaf 2024).

Indien het Lid kiest voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze overeenkomst per maand (abonnement voor 2024) en per 4 weken (abonnement vanaf 2024) vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de voor deze Overeenkomst vastgesteld tarief.

g. Na inschrijving krijgt Lid toegang tot de app. Deze is persoonsgebonden en verschaft toegang tot de sportschool en wordt gebruikt voor registratie van het bezoek.

h. Bij niet tijdige ontvangst door NM the female gym van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. Lid storneert zelf), wordt een mail met betaallink aangeboden. Hiervoor zal NM the female gym kosten bij het Lid in rekening brengen van € 7,50,- administratiekosten. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. NM the female gym is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

i. Een NM the female gym pas en/of app wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan NM the female gym de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

j. NM the female gym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

k. NM the female gym behoudt zich het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

l. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van NM the female gym aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 6: Opzeggen lidmaatschap

De Ondernemer biedt de Consument/Lid ten minste de keuze uit:

• een Overeenkomst van 1 maand

• een Overeenkomst van langere duur.

Tenzij dit anders is overeengekomen, dienen de overeenkomsten te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 3 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel

6.2 Tussentijdse opzegging door de Consument/Lid is mogelijk indien:

• de Consument/Lid een ander woonadres krijgt en naar een adres buiten de gemeente verhuisd, en het door de toegenomen reistijd voor de Consument/Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de sportactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument/Lid, een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente of een poststuk met de naam en het nieuwe adres van de Consument/Lid volstaat in deze.

• het voor de Consument/Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument/Lid. De Ondernemer zal geen inzage vragen in het medisch dossier van de Consument/Lid, een afspraakbevestiging van een medisch specialist (geen fysiotherapeut) volstaat in deze.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

6.3 De Overeenkomst dient per email (info@nmfemale.nl) te worden opgezegd.

6.4 Bij een opzegging als bedoeld in lid 1 en lid 2 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

6.5 Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 4 bestaat er voor de Consument/Lid een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument/Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de sportactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte of een vooraf doorgegeven vakantie van minimaal een maand, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Bevriezen kan alleen vanaf en per volledige maand, indien tijdig gecommuniceerd met de ledenadministratie per e-mail.

6.6 Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

• de Consument/Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt

of;

• de Consument/Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

6.7 Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

6.8 Lidmaatschap kan niet worden stopgezet vanwege vakanties korter dan vier weken en gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

6.9 Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van NM the female gym, is geheel voor eigen risico van het Lid, of Deelnemer.

b. NM the female gym en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid of Deelnemer.

c. Het Lid of Deelnemer zal zowel NM the female gym als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. NM the female gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid of Deelnemer.

Artikel 8: Klachten en informatieverplichting klanten

a. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de Consument/Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan NM the female gym te worden doorgegeven.

b. In geval van klachten met betrekking tot NM the female gym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot NM the female gym, zoals beschreven op de website (www.nmfemale.nl).

Artikel 9: Persoonsgegevens

a. NM the female gym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. NM the female gym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van NM the female gym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van NM the female gym.

c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. NM the female gym kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan NM the female gym.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met NM the female gym aangegaan, is het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en NM the female gym zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

Artikel 11: Inhuur externen

Indien NM female the female gym inhuurt bij gebrek aan personeel of gebreken moet herstellen door een externen bijvoorbeeld een aannemer. Het volgende;

a. Volgens het afgesproken mondeling of schriftelijk zowel tarief als dienst;

b. Indien de afgesproken dienst niet is nagekomen zonder tegenbericht, hetgeen leidt tot inkomstenderving, wordt er een bedrag van 125 euro ex btw per uur in rekening gebracht. Dit bedrag betreft sluiting om externen in te huren die de afgesproken tijdstip niet nakomen en de eventuele schade die een instructeur bij afwezigheid kan veroorzaken voor de organisatie, bijvoorbeeld ledenterugloop etc.

Artikel 12: Tot slot

a. Door haar inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van NM the female gym te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van NM the female gym zijn terug te vinden op www.nmfemale.nl en op te vragen bij de balie van de NM the female gym vestiging.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen NM the female gym en het Lid.